Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: BIBLIOTEKA.SK >

Slovenská ekonomická knižnica, Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite
T. G. Masaryka 20
961 02 ZvolenFilter lokality: Zvolen
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slov. poľnohosp.univerzite
Štúrova 51
949 59 NitraFilter lokality: Nitra
Univerzitná knižnica Technickej univerzity
Letná 9
043 83 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského
Šafárikovo nám. 6
810 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK
Gondova 2
811 02 Bratislava 1Filter lokality: Bratislava 1
Fakultná knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
Bartókova 8
811 02 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Rímsko-katatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK
Kapitulská 26
814 58 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Ústredná knižnica Prírodovedeckej fakulty UK
Ilkovičová 6
842 15 Bratislava 4Filter lokality: Bratislava 4
Fakultná knižnica Matematicko-fyzikálnej fakulty UK
Mlynská dolina, pavilón I
842 48 BratislavaFilter lokality: Bratislava
UK v Bratislave, Lekárska fakulta, Akademická knižnica
Odborárske nám. 14
813 72 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
Ilkovičova 3
812 19 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Fakulty architektúry STU
Nám. slobody 19
812 45 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Študijná a vedecká knižnica Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU
Májová 32, B-27
011 17 ŽilinaFilter lokality: Žilina
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
Vysokoškolákov 24
011 84 ŽilinaFilter lokality: Žilina
Knižnica Teologického inštitútu
Hlavná 91
042 03 KošiceFilter lokality: Košice
Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4
949 74 NitraFilter lokality: Nitra
Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 TrnavaFilter lokality: Trnava
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 40
974 01 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko
Novomeského 7
036 01 MartinFilter lokality: Martin
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Moyzesova 9
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1Filter lokality: Liptovský Mikuláš 1
Vedeckoinformačné oddelenie Vojenskej akadémie gen.M.R.Štefánika
Rampová 7
041 21 KošiceFilter lokality: Košice
Univerzitná knižnica
Limbová 12
833 03 Bratislava 37Filter lokality: Bratislava 37
Slovenská chemická knižnica
Radlinského 9
812 37 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Ústav vedeckých informácií a knižnica
Komenského 73
041 81 KošiceFilter lokality: Košice
Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
814 99 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Akademická knižnica Vysokej školy výtvarných umení
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Univerzitná knižnica
Limbová 12
833 03 Bratislava 37Filter lokality: Bratislava 37
Vojenská osvetová knižnica VLA gen. M. R. Štefánika
Rampová 7
041 21 KošiceFilter lokality: Košice
Vedeckoinformačné stredisko Akadémie PZ
Sklabinská 1
835 17 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Akademická knižnica
Kráľovská 386/11
907 51 SkalicaFilter lokality: Skalica
Akademická knižnica Materiálovotechnologickej fakulty STU
Bottova 25
917 24 TrnavaFilter lokality: Trnava
Akademická knižnica VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy
Železničná 14 - rektorát
821 07 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Slovenská informatická knižnica
Ilkovičova 3
842 16 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica DTI v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad VáhomFilter lokality: Dubnica nad Váhom
Knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici
Horná 95
974 01 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Akademická knižnica Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
Dilongova 13
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Akademická knižnica Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o. - odborná vysoká škola
Botanická 354/2
969 01 Banská ŠtiavnicaFilter lokality: Banská Štiavnica
Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo nám. 1
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Knižnica Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10/a
820 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Akademická knižnica Vysokej školy Danubius
Richterova 1171
925 21 SládkovičovoFilter lokality: Sládkovičovo
Akademická knižnica VŠMU
Zochova 1
813 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ